لیبرال دموکراسی:

آزادی هم مانند خدا یک مقوله‌ی اخلاقی است. اخلاق رابطِ دو مفهوم یادشده است. وقتی داستایفسکی می‌گوید «اگر خدا نباشد همه‌چیز مجاز است» یک باور کانتی را بیان می‌کند. تأکید داستایفسکی به اخلاق، به خدا چهره‌ی انسانی می‌دهد. تولستوی و گاندی نیز در رابطه با مفهوم خدا و آزادی در حقیقت کانتی می‌اندیشیده‌اند. این تنها راه تجربه‌شده‌ای است که توانسته است مذهب را با دموکراسی سازش دهد.

برو به آدرس