لیبرال دموکراسی:

این شعار نه‌تنها یک تعیین تکلیف با جناحین غارتگر و فریبکار رژیم و «#ff6600;">نه» تاریخی به آن‌ها بود بلکه همراه شدن آن با «#ff6600;">رضاشاه روحت شاد» مسیر نگاه جامعه‌ی جوان  و معترض را به‌سوی آینده نیز نشان داد: تداوم رشد و توسعه‌‌‌ی دوران پهلوی که در سال ۵۷ با وقوع سانحه‌ی جمهوری اسلامی دچار گسست و تخریب شد! از همین رو هر بار باید به کسانی که با سرفه و عطسه‌‌ی افرادی از جناحین رژیم به وجد می‌آیند یادآوری کرد: ماجرا مدت‌هاست تمام‌شده! فقط همگان منتظر صحنه‌ی آخر و پرده‌ای هستند که آرام‌آرام در حال پایین آمدن است!

برو به آدرس