لیبرال دموکراسی:

در آغاز، مفهوم خاصى از عدالت را توضیح مى‌‏دهم و براى این مقصود، دو اصلى را که آن مفهوم خاص را مشخص مى‌‏سازند بیان و شرح مى‏‌کنم و به بررسى اوضاع‌واحوال و مقتضیاتى مى‌‏پردازم که مى‏‌توان تصور کرد که در آن اوضاع‌واحوال و مقتضیات این دو اصل تحقق یابند. دو اصلى که این مفهوم را مشخص مى‌‏سازند و نیز خود این مفهوم، البته، شناخته‌شده‌اند. لکن، با استفاده از مفهوم انصاف به‌عنوان یک چارچوب، این امکان فراهم مى‏تواند آمد که آن‌ها را به طرزى نو گرد آوریم و موردتوجه قرار دهیم. ولى، پیش از بیان این مفهوم، مطالب تمهیدى زیر را باید در نظر داشت.

برو به آدرس