لیبرال دموکراسی:

شاهزاده در بخشی از پیام خویش می‌گوید «من به همه نیروهای سیاسی دموکراسی خواه فارغ از گذشته و گرایش سیاسی‌شان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خودبزرگ‌بینی و برتری‌جویی، روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران!»

برو به آدرس