لیبرال دموکراسی:

اسمیت در میان هم‌عصرانش تنها کسی نبود که این بینش را بسط داد. او در کنار دیوید هیوم، آدام فرگوسن، و دیگران، بخشی از جریان روشنگری اسکاتلندی بود که به ایده‌های مشابهی دست‌یافته بودند. فرگوسن در جمله‌ای معروف، خروجی‌های فرایندهای دست نامرئی را «محصول کنش انسان اما نه طراحی انسان» توصیف می‌کند. این گزاره، ایده نتایج غیرعمدی مفید برای جامعه و تعریف مختصر و مفید مورد ترجیح هایک یعنی «نظم خودجوش» را به شکل خیلی خوبی توصیف می‌کند. می‌توان افسانه زنبورها نوشته برنارد مندویل را نیز بخشی از این سنت وسیع خواند بااین‌حال تفاوت‌های مهمی بین اسمیت و دیگران وجود دارد.

برو به آدرس