لیبرال دموکراسی:

هرچند «اسلام هراسی» سلاح تاکتیکی مهمی در زرادخانۀ اسلامیون است، اما نباید اجازه داد به نفرت از مسلمانان بدل گردد، بلکه انگیزه‌ای باشد برای انتقاد از اسلام و روشنگری دربارۀ سرشت بدوی آن؛ زیرا نقد اندیشمندانه و روشنگری انسان‌دوستانه تنها سلاح دنیای متمدن در برابر نفوذ چندجانبۀ نیروهای ضد دمکراتیک و ستیزه‌جو است.

شوربختانه این ننگ تاریخی نصیب ایران شده است که در آن با شعار «#ff6600;">فدائی ـ مجاهد پیوندتان مبارک!»، جنبش ضد مدنی و فرهنگ ستیزی کلید خورد که امروزه به شکل جبهۀ جهانی «#ff6600;">ارتجاع سرخ و زرد و سیاه» پیروزی خود در افغانستان را جشن گرفته است.

برو به آدرس