لیبرال دموکراسی:

اسلام سیاسی چه در شکل حکومتی و چه در شکل مخالفت با حکومت اسلامی، محکوم‌به شکست بوده و طردشده از سوی فعالین سیاسی و مدنی ایران و شرایط جهان معاصر است.

برو به آدرس