لیبرال دموکراسی:

داستان افغانستان نیست. ما اینجا درباره روسیه، چین یا یک کشور بزرگ اروپایی صحبت نمی‌کنیم؛ یعنی ما درباره کشوری سخن نمی‌گوییم که بر یک زرادخانه هسته‌ای یا اقتصاد مؤثر بر پیرامونش یا جهان تکیه دارد. افغانستان مانند بسیاری کشورها، کشوری عادی است. جهان می‌تواند طبیعت نظامش و نام کسی که بر آن حکومت می‌کند و رابطه دولت با شهروندانش را فراموش کند.

برو به آدرس