لیبرال دموکراسی:

اپوزیسیون شاه از فضای باز سیاسی ایجادشده برای سرنگونی شاه و برقراری جمهوری اسلامی حداکثر استفاده را کرد، اما هرگز سیاست فضای باز سیاسی شاه را جدی نگرفت و از آن نه‌تنها برای تثبیت آزادی‌ها و رسیدن به دموکراسی‌ای پایدار استفاده نکرد بلکه با بی‌اعتنایی به دستاوردهای اجتماعی آن دوران و با حمایت از آیت‌الله خمینی ایران را به‌سوی برقراری حکومت اسلامی پیش‌راند.

برو به آدرس