لیبرال دموکراسی:

سقوط رژیم ایران تنها به دست مردم ایران خواهد بود و تنها انتظار آن‌ها از ایالات‌متحده این است که این دیکتاتوری را از فروپاشی نجات ندهد و در کنار آیت‌الله‌ها نایستد! هرچند ازنظر بسیاری از ایرانی‌ها جو بایدن اکنون همین کار را می‌کند.

برو به آدرس