لیبرال دموکراسی:

بنابراین رشد پوپولیسم را امروزه نه‌تنها در کشورهای عقب‌مانده، بلکه به‌مراتب مختلف در دمکراسی‌های اروپایی و آمریکایی نیز می‌توان مشاهده کرد. شاخص بارز آن این است که در رسانه‌ها رفته‌رفته دمکراسی به‌عنوان یکی از انواع نظامات مطلوب جلوه داده می‌شود و این حقیقت مهم مخدوش می‌گردد که دمکراسی کالایی لوکس نیست، بلکه تنها نظامی است که بشر در سایۀ آن می‌تواند به «انسانیت» دست یابد.

برو به آدرس