لیبرال دموکراسی:

فلسطینیان از همان نخستین روز، اختیار خود را به دیگران دادند. در ١٩۴٨ به دنبال رأی شورای امنیت به بخش کردن فلسطین میان یهودیان و فلسطینیان، همسایگان عرب، هم‌گروه به کشور نوپای اسرائیل هجوم آوردند و سهم فلسطینیان از سرزمین بخش شده بسیار کمتر شد. در ١۹۶۷ باز آن همسایگان با اسرائیل وارد جنگ شدند و سرتاسر فلسطین عرب از دست رفت. ازآن‌پس نیز سوریه و به دنبال آن جمهوری اسلامی، رهبران فلسطینی را بازیچه سیاست‌های خودکرده‌اند. سوریه می‌خواهد گولان را پس بگیرد و جمهوری اسلامی در پی برگرداندن توجه از برنامه اتمی است و فلسطینی‌ها قربانی می‌شوند.

در حال حاضر جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین مسئولیت را دارد. حماس با سلاح و پولی که از جمهوری اسلامی می‌گیرد تنها توانسته است بدبختی ۵/۱ میلیون مردم غزه را شدت بخشد. هر کشته فلسطینی هدیه‌ای است که به آخوند‌ها داده می‌شود.

برو به آدرس