لیبرال دموکراسی:

ورود عناصر نظامی‌ و افراد سپاهی به نمایش انتخاباتی پیش رو، باهدف پاسداری از موقعیت‌‌های بادآورده مالی و تجاری و یکدست کردن عرصه‌‌های اجرایی و سیاسی صورت می‌گیرد؛ عرصه‌‌هایی که تاکنون میان جناح‌‌ها و باندهای مختلف رژیم دست‌به‌دست می‌گشته و هرکدام از آن‌ها برای خود از سهمی‌ نامشروع و به یغما رفته از منابع ملت و مملکت داشته و دارند.

برو به آدرس