لیبرال دموکراسی:

در این روزهای حسّاس و سرنوشت‌ساز، چشمان بازِ «ندا»ها و «نوید»ها منتظرِ عزم و ارادۀ همۀ ما است، ولی مسئولیّت‌های شاهزاده رضا پهلوی به خاطر موقعیّتِ ممتازِ وی در عرصۀ ملّی و بین‌المللی- از همه بیشتر است. انجام این مسئولیّت ها ضمن افزایشِ امید مردم، می‌تواند به تداومِ جنبشِ کارگران، معلّمان، زنان و دیگر نیروها کمک و یاری نماید. به‌عبارت‌دیگر: کسی که در همۀ این سال‌های سیاه، شعله‌های امید به فردای روشن را در دلِ مردم ما -خصوصاً نسل جوان -فروزان ساخته، اینک -با انصراف از مسئولیّت‌های ملّی خود- نباید به‌سان شاه سلطان حسین صفوی (معروف به مُلّا حسین) یا در هیأتِ احمدشاه قاجار (معروف به عَلّاف) جلوه نماید. تاریخ، ما را نخواهد بخشید!

برو به آدرس