لیبرال دموکراسی:

نه‌فقط دگراندیشان سیاسی بلکه بهاییان نیز درگذشتگانشان از گزند جمهوری اسلامی در امان نیستند. بهاییان در ایران نه‌تنها از تحصیل و کار و زندگی عادی و داشتن حتا شغل آزاد محروم‌اند و کسب‌وکار و خانه و کاشانه آن‌ها یا غصب شده و یا به آتش کشیده و تخریب و تعطیل می‌شود بلکه مردگان آن‌ها نیز آرامش ندارند. ممنوعیت خاک‌سپاری و تخریب مزار آن‌ها در شهرهای مختلف، قصه‌ایست پر از اشک چشم که پایانی در این رژیم برای آن قابل‌تصور نیست.

برو به آدرس