لیبرال دموکراسی:

جمهوری اسلامی به شکلی که امروز وجود دارد محصول نه گفتن یک دسته از گروه‌های سیاسی (چپ و اسلامگرا) به اصول ۱۰گانه فوق است. از همین جهت، دشوار می‌توان تصور کرد که گروه‌های رسمی و جناح‌های درون جمهوری اسلامی به جریان «نه به جمهوری اسلامی» بپیوندند. اصول فوق، در عین نزدیک‌تر کردن گروه‌های مخالف نظام، هزینه‌های جانی و مالی براندازی را هم به شدت کاهش خواهند داد.


 

برو به آدرس