لیبرال دموکراسی:

تفاوت میان دموکراسی و لیبرالیسم در دو شیوه سؤال مطرح است پاسخ به این سؤال که چه کسی حکومت را هدایت می‌کند؟ ما را به‌سوی ایده دموکراسی سوق می‌دهد و پاسخ به این سؤال که حدود آزادی‌های شهروندان چیست؟ مفهوم لیبرالیسم را مطرح می‌کند. زمانی که دموکراسی آزادی‌های فردی را به خطر می‌اندازد زمانی است که استبداد اکثریت موجب از بین رفتن اقلیت می‌شود و زمانی که آزادی‌های لیبرالی موجب به خطر افتادن دموکراسی می‌شود زمانی است که آزادی‌ای منفی از حرکت دموکراتیک به‌سوی آزادی مثبت جلوگیری به عمل آورد.

برو به آدرس