لیبرال دموکراسی:

امپراتوری کمونیست که بزرگ‌ترین چالش تاریخی با ایده آزادی بود در کشورهای گوناگون یکی پس از دیگری با انقلاب‌های آرام و مخملی ــ مگر در رومانی ــ در هم‌ریخت و دمکراسی‌هایی به درجات گوناگون جای نظام توتالیتر را گرفت؛ اما درست در همان هنگام که چالش کمونیستی آزادی شکست می‌خورد پیروزی اسلام بنیادگرا ــ که هر چه می‌توانست از تکنیک‌های مارکسیسم لنینیسم به عاریت گرفته بود ــ در ایران، یک دور تازه را در نبرد با دمکراسی گشود. جهان اسلامی از حالت دفاعی بیرون آمد و بجای ایستادگی شرمگینانه در برابر مدرنیته با سربلندی به واپس‌ماندگی تاریخی خود نگریست. بی‌میلی به دگرگونی جای‌ش را به ستایش واپس‌گرائی داد. جامعه‌های اسلامی ریشه‌ها و ارزش‌های خود را بازیابی کردند. «اسلام راستین» با همه خشونتی که در این عصر پیروزی مدرنیته از آن بر‌می‌آمد، با کامیکاز و ترور کور و کشتن و به کشتن دادن و بمب‌گذاری، غرب را حتی در حومه شهر‌های اروپا چالش کرد. نظریه کشاکش فرهنگ‌ها‌ی هانتینگتون در پهنه عمل بجای پایان تاریخ فوکویاما نشست.

برو به آدرس