لیبرال دموکراسی:

تجارب دوران مشروطه و مشروعه‌خواهان و همچنین بعدها مخالفت‌ روحانیت مرتجع ازجمله خمینی علیه کشف حجاب، آموزش دختران، حق رأی زنان، حقوق اقلیت‌های مذهبی و همه نهادهای مدنی و اصلاحاتی که چهره‌ی ایران را به‌طور مثبت تغییر می‌دادند، اگر نسل جوان ۵۷ نمی‌دانست، اما افراد و گروه‌هایی که سال‌ها با حکومت پهلوی مخالفت و مبارزه می‌کردند و با حمایت جانانه‌ی آن‌ها خمینی به قدرت رسید، حتماً می‌دانستند!

برو به آدرس