لیبرال دموکراسی:

غرب، از درک این تفکر آخر زمانی تاکنون عاجز بوده. اگر شکست برای هیتلر و گوبلز چنان سنگین بود که تحمل‌اش را نداشتند، خود را کشتند! جهادگران اما چه گروه و چه حکومت، فراتر از فاشیسم و نازیسم‌اند: اگر قرار است من نباشم، دیگران هم نباید باشند! به‌ویژه آنکه بهشت در انتظار من و دیگران جایشان در جهنم است!

برو به آدرس