لیبرال دموکراسی:

نیرو‌های سیاسی مخالف حکومت انقلابی در ایران را با هیچ انقلاب دیگری نمی‌توان مقایسه کرد. در انقلاب‌های دیگر شکست‌خوردگان بودند که با پیروز‌مندان به مبارزه می‌پرداختند. در انقلاب اسلامی نه‌تنها شکست‌خوردگان، بقایای رژیم کهن، بلکه بیش از آن‌ها پیروزمندان انقلاب به‌تندی به‌صف مخالفان پیوستند. در انقلاب‌های دیگر نیز چنان پیروزمندانی بودند که نبرد قدرت را باختند ولی رژیم انقلابی، اگر ماند، توانست آن‌ها را به‌عنوان نیروی سیاسی نابود کند. در انقلاب اسلامی آن عناصر به‌اندازه‌ای پرشمار و گوناگون بودند که خوشبختانه با همه ددمنشی حکومت انقلابی و کشتار‌های هولناک، تقریباً دست‌نخورده ماندند.

برو به آدرس