لیبرال دموکراسی:

درس‌های تاریخی یک‌صد سال گذشته کشورمان و تلاش‌هایی که در دیگر کشورها برای احقاق حقوق ملی و برپایی مراکز قضایی نوین و دادخواهی و دادستانی از حاکمان ضد ملی و تروریست‌های حکومتی انجام می‌گیرد، راهنمای تجربه‌اندوزی و تدوین و اجرای قوانین حقوقی آینده در ایرانی دمکراتیک، سکولار و ملی هستند؛ بدون منش، رفتار و اندیشه دمکراتیک- حقوقی و قانونمند، هر شخص، حزب، تشکل و دولتی گرفتار گردونه‌های معیوب و ضد انسانی خشونت و انتقام‌جویی کور و بی‌هدف خواهند بود.

 

برو به آدرس