لیبرال دموکراسی:

با تلاش‌های چندین سال گذشته و با درس‌آموزی از تجربیات چهار دهه فعالیت‌های مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی، بایسته است که با درایت و شناخت واقعیات سیاسی و دیپلماتیک جهان امروز، پروسه اتحاد ملی و حمایت فعال و سازنده از اعتراضات داخلی، راهکارهای اندیشه در برنامه‌ها، ایده‌ها و اهداف اپوزیسیون می‌تواند در راه‌سپاری به دمکراسی برای ایران آینده و رها از جمهوری اسلامی، نتایج عملی در برداشته باشد. همچنین شفافیت در برنامه‌های مبارزاتی و حضور فعال در ارتباطات با کارگروه‌های رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، در اطلاع‌رسانی از شرایط اپوزیسیون و مطالبات داخلی هم‌وطنان، نقطه آغازی برای به عقب راندن رژیم جمهوری اسلامی‌ از حاکمیت ایران است.

برو به آدرس