لیبرال دموکراسی:

بالا گرفتن نقش مذهب در انتخابات امریکا، روی آوردن روزافزون مسلمانان در هر جا به مذهب به‌عنوان هویت و محور زندگی اجتماعی و شدت گرفتن باور‌های خرافی در ایران که از طبقات پایین‌تر جامعه به بخش‌هایی از طبقه متوسط سرایت می‌کند، پاره‌ای محافل روشنفکری را نگران و وسوسه کنار آمدن و بهره‌برداری کردن (و شدن) از مذهب را نیرومند کرده است ــ برای چندمین بار در دوران تجدد ایران.

برو به آدرس