لیبرال دموکراسی:

یک‌لحظه فکر کنیم که اصلاً «سردار سپه» یا «رضاشاهی» نبود، ما چه می‌کردیم؟ آیا می‌بایست در «اتاق انتظار تاریخ» می‌نشستیم؟ و به ادامۀ حکومت پادشاهِ بی‌لیاقت و جیره‌خواری مانند احمدشاه قاجار راضی می‌شدیم که بنا بر اسنادِ انگلیسی‌ها: او و ولیعهدش (محمدحسن میرزا) می‌خواستند انگلیسی‌ها ناحیۀ نفت‌خیز خوزستان را – با نام «عربستان»- از ایران جدا کنند و در عوض، مبلغی به‌عنوان «مواجب» یا «حقوق ماهیانه» به آن‌ها داده شود…جالب اینکه از اوّلین اقداماتِ «رضاخان سردار سپه»، لشکرکشی به خوزستان (یعنی شاهرگ حیاتی دولت انگلیس در ایران) و دستگیری «شیخ خزعل» بود، آن‌هم با قشونی که حتّی لباس و کفش و پوتینِ مناسبی نداشت…

برو به آدرس