لیبرال دموکراسی:

کارل پوپر، شناخت را جستجوی حقيقت می‌داند، جستجويی پر وسواس برای يافتن نظريه‌هايی عينی، واقعی و توضیح‌دهنده. از ديد وی، جستجوی حقيقت را نبايد با جستجو برای رسيدن به‌یقین و قطعيت يکی گرفت و بايد ميان آن دو تفاوتی دقيق قائل شد. انسان جایزالخطاست و لذا تمام شناخت بشری خطاپذير و نامطمئن است. اين امر بدين معناست که ما بايد همواره عليه خطاهای خود پيکار کنيم و عليرغم تمام مراقبت‌ها و تدابير، هرگز نمی‌توانيم يقين حاصل کنيم که مرتکب خطا نشده‌ایم.

برو به آدرس