لیبرال دموکراسی:

گره‌گاه ایران و اسلام از همان هنگام خود را نشان داد که سپاهیان عرب پس از بیست‌وشش سال و سی‌وهشت نبرد بر سراسر ایران مگر بخش‌هایی از شمال کشور تسلط یافتند. ایرانیان پیاپی و برای گریز از پرداخت جزیه‌های سنگین، اسلام آوردند ولی فخرفروشی فاتحان تازه به دوران رسیده و برتری بیابان‌گردان را بر یکی از متمدن‌ترین کشور‌های آن زمان نمی‌یارستند. مبارزه و خرابکاری از سوئی و همزیستی و همرنگی و همکاری از سوی دیگر، سرگذشت ایرانی بود که به‌زور مسلمان شد؛ واکنش‌های متفاوت مردمانی بود که خود را در همه زمینه‌های تلاشگری بشری مگر جنگ بالا‌تر می‌یافتند. دودلی و مهر و کین از همان آغاز کار رابطه ایران و اسلام را تعیین کرد و نزدیک چهارده سده است با همه فراز و نشیب‌ها در بنیاد همان مانده است.

برو به آدرس