لیبرال دموکراسی:

فلسفه‌ نردبانی‌ است‌ که‌ غرب‌ از آن‌ بالا رفته‌، سپس‌ کنارش‌ گذاشته‌ است‌. فلسفه‌ نقش‌ مهمی‌ در روشن‌ کردن‌ راهی‌ برای‌ تأسیس‌ نهادهای‌ دموکراتیک‌ در غرب‌ ایفا کرده‌ است‌. این‌ نقش‌ از آن‌ رو بود که‌ فلسفه‌ به‌ سکولار شدن‌ غرب‌ کمک‌ کرد، آن‌ هم‌ با نشان‌ دادن‌ این‌ نکته‌ که‌ اگر کشف‌ و شهود را کنار گذاشته‌ و انسان‌ها را موجوداتی‌ قائم‌ به‌ ذات‌ بیانگاریم‌ ــ موجوداتی‌ آزاد برای‌ طرح‌ریزی‌ قوانین‌ خاص‌ خود و نهادهای‌ خاص‌ خود، آزاد برای‌ از نو آغاز کردن‌ ــ چگونه‌ وضعیتی‌ به‌ وجود خواهد آمد. اما در حال‌ حاضر، فلسفه‌ ارتباط‌ چندانی‌ با حیات‌ سیاسی‌ در قاره‌های‌ اروپا و آمریکا ندارد.

برو به آدرس