لیبرال دموکراسی:

مقبولیت ملی و مشروعیت سیاسی و فرهنگی در هدایت مبارزات و رهبری جنبش ملی و مدنی ایران، از اهمیت بسزایی برخوردارند؛ در کنار و همبسته با این موارد، ازآنجاکه رهبر بایستی در مبارزات نقش بارزی داشته باشد، لازمه حضور در تجمعات اپوزیسیون، فعالیت در عرصه‌های دیپلماتیک و فضای رسانه‌ای، ضرورت رهبری را در فضای آزاد و دمکراتیک خارج از ایران توجیه‌پذیر می‌کند. گردآمدن و اتحاد مبارزاتی در تعیین رهبری برای هدایت مبارزات داخل و همگامی و حمایت از آن در خارج از ایران، اولویت اپوزیسیون در شرایط فعلی است.

برو به آدرس