لیبرال دموکراسی:

دموکراسی را می‌توان یک نبرد روزمره علیه استبداد فرقه‌ای، دینی، مسلکی، یا طبقاتی دانست؛ اما درعین‌حال، دموکراسی به‌ویژه در آمریکا که بحث کنونی ماست، درخطر نیست زیرا باریشه‌های عمیق فرهنگی، نهادهای استوار و مقبولیت مردمی گسترده، می‌تواند با بهره‌گیری از امکانات خود برای اصلاح، بازسازی و شکل دادن بر تفاهمی نو از هر مانعی بگذرد.

در دموکراسی آمریکایی، رئیس‌جمهوری‌ها، پرانتزهایی در یک گفتمان خلاءناپذیر سیاسی هستند. پرانتزها باز و بسته می‌شوند اما گفتمان ادامه می‌یابد.

برو به آدرس