لیبرال دموکراسی:

هر حزب سیاسی به‌طورکلی دو کارکرد یا نقش عمده دارد. اول، کارکردی که در خدمت اهداف و مقاصد خود حزب و عمدتاً به‌منظور کسب قدرت و سیاست‌گذاری بر وفق برنامه‌ی حزبی است. دوم، کارکردی که در چارچوب وسیع‌تر کشورداری صورت می‌گیرد و غرض از آن تأمین مشارکت و آگاهی عمومی و جلب واکنش‌های مناسب مردم است.

برو به آدرس