ویرگول:

اخیرا در یک سخنرانی عمومی به این نکته اشاره شد که ممکن است در آینده ایران، دوباره از «سیستم ریاستی» به‌سوی «سیستم پارلمانی» برگردیم،

اما تفاوت در نظام‌های پارلمانی و ریاستی در چیست؟ و چرا در چنین شرایطی سخن از برقراری نظام پارلمانی در ایران به‌گوش می‌رسد؟

برو به آدرس