لیبرال دموکراسی:

هدف ما پشتیبانی از نظام‌های لیبرالی است که تحت حاکمیت قانون عمل می‌کنند و ترویج فرصت برابر برای همگان می‌کنند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون آزادی بیان، تجمع و انجمن آزاد باشد. ما نهادهایی را می‌خواهیم که دموکراتیک، پاسخگو و توانا بوده و برای همگان حقوق و آزادی‌های برابر فراهم کنند. خلاقیت انسانی تحت چنین شرایطی است که شکوفا می‌شود و بشر را به‌سوی یک جامعه جهانی آرام، آبادان و باز سوق می‌دهد. به بیان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، این جامعه جهانی باید هم در حال حاضر و هم در درازمدت پایدار باشد. این نیازمند مدیریت منسجم و پایدار منابع و زیست‌بوم‌های طبیعی است.

برو به آدرس