لیبرال دموکراسی:

در دوران محمد رضاشاه (۱۹۴۱-۱۹۷۹) تک‌همسری همچنان در روستاها و در میان مهاجران روستایی در شهرها نرُم غالب بود و البته در میان طبقه‌ی متوسط شهری و کارگران. باید بگویم که در آن دوره ازدواج صیغه‌ای به‌مرور کمتر شد و اغلب در اطراف امامزاده‌ها و زیارتگاه‌های قم و مشهد وجود داشت. ولی دولت در آن دوره درمجموع رفتاری مداراگر و ملایم در برابر ازدواج صیغه‌ای پیشه کرد و به یک معنا می‌شود گفت که این مسئله را تااندازه‌ای نادیده می‌گرفت.

برو به آدرس