لیبرال دموکراسی:

معمولاً انقلاب‌ها یا علل داخلى دارند یا علل خارجى. دربارۀ علل و زمینه‌های داخلى انقلاب ٥٧ باید گفت كه تا ٦ ماه پیش از سال ٥٧ هیچ نشانه‌ای از یك انقلاب ـ آن‌هم از نوع اسلامى آن ـ در ایران وجود نداشت. رژیم شاه اگرچه با دشوارى‌هائى در زمینۀ گرانى اجناس و كمبود مسكن روبرو بود، اما این مشكلات آن‌چنان نبود كه آبستنِ یك انقلاب عظیم باشد. ازنظر اقتصادی، در آستانۀ انقلاب ٥٧ درآمد سرانۀ مردم اگرچه به شكل ناعادلانه‌ای توزیع می‌شد بااین‌حال در مقایسه با دیگر كشورهاى درحالی‌که توسعه، رقم بالائى بود (بیش از دو هزار دلار). اكثریتِ مردم شهرها نسبت به سال‌های پیش، وضع مادى بهترى داشتند و طبقۀ متوسط شهرى (كارمندان و حقوق‌بگیران) از رفاه مناسبى برخوردار بودند. در این میان، آتش‌سوزی سینما ركس آبادان (در 28 مردادماه ٥٧) به تأثرات و هیجانات مردم دامن زد. این فاجعۀ هولناك (كه به دست مذهبی‌های متعصّب هوادار خمینى انجام‌شده بود) بُعد تازه‌ای به مبارزات مردم علیه شاه داد.

برو به آدرس