لیبرال دموکراسی:

طبق استنباط هابز اولاً انسان موجودی است که در پی بقا و ادامه زندگی و بقا نسل می‌باشد. ثانیاً انسان به‌طورکلی خواستار یک زندگی بی‌دغدغه است و دستیابی به قدرت و منزلت و حرمت جزِ خصایل ذاتی اوست. هابز همچنین بر این باور است که همه انسان‌ها در آسیب‌پذیری و استعداد یکسانند. بنابراین در راه دستیابی به ادامه حیات و کسب قدرت و مکنت که کمیاب و محدود است، میان این انسان‌ها درگیری و جدال امری اجتناب‌ناپذیر است. در حالت طبیعی یعنی حالتی فرضی خارج از سلطه قدرت و طبیعت بر انسان این درگیری‌ها به «جنگ همگان علیه همگان» تبدیل می‌شود.

برو به آدرس