لیبرال دموکراسی:

دراین‌باره میرفطروس بر «بن‌بست‌های اساسى» كه ریشه در شرایط جغرافیائى، تاریخى، اجتماعى و اقتصادى كشورمان داشته، تكیه نموده و توجّۀ خواننده را به «ضرورت تعمّق بیشتر در تاریخ ایران و مسئلۀ دولت» و چگونگى پیدایش آن در ایران، رابطۀ دولت و ملّت، فقدان مالكیت خصوصى، مسئلۀ تمركز قدرت و نقش و اهمیت اقتدار حكومتى در حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضیِ كشور جلب می‌کند. به دلیل همین شرایط خاص و متفاوتِ كشورمان نسبت به كشورهاى غربى است كه على میرفطروس در بحث «سُنّت و مدرنیته» نسبت به «همانندسازی ایران با جوامع غربى» هُشدار داده و از «تقلیلِ پیدایش تجدّد و استقرار جامعۀ مدنى به اراده‌گرائی» انتقاد می‌کند.

برو به آدرس