لیبرال دموکراسی:

مبارزه با جمهوری اسلامی و تلاش برای رهایی ایران از ستم فاشیسم مذهبی، حول محور احقاق حقوق شهروندان ایرانی، موضوعیت دارد؛ حقوقی که از بدو تولد هر ایرانی شروع می‌شود و در طول زندگی آنان از واقعیت حقوقی- ملی و سیاسی برخوردار است. بنیان حق طبیعی انسان‌ها در پذیرش بین‌المللی حقوق جهان‌شمول بشر قرار دارد؛ توافقی که بر بسترهای عقلانی بوده و پذیرفته‌شده توسط تمامی‌ ملت و دولت‌های آزاد و دمکراتیک است که در تدوین قوانین اساسی و قواعد موضوعه، به‌صورت حقوق شهروندی در زمینه‌های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و فرهنگی، جامعه‌ای آزاد را برای مردمان توأم با برابری و امنیت و رفاه می‌گرداند.

برو به آدرس