لیبرال دموکراسی:

سرانجام روشنگری پیروز شد و اروپا پرچم‌دار این پیروزی بود. در هرکجا آزادی، دانش و فرهنگ و دمکراسی گسترش یابد، دین و مذهب و سحر و افسونگری افول می‌کند. از این‌همه کلیسا‌های متنوع و بی‌نظیر که از قرون گذشته در اروپا برجای‌مانده‌اند، اینک بیشتر توریست‌ها دیدار می‌کنند تا نمازگزاران. مشاهده گروهک‌هایی آدم کهن‌سال که در برابر کشیش‌های کهن‌سال‌تر زانوزده طلب بخشایش می‌کنند و شمارشان پیوسته کاهش می‌یابد یادگار جهان کهن است و نه بیش از آن.

برو به آدرس