لیبرال دموکراسی:

بدون آگاهی تاریخی از گذشته خود دست یافتن به یک هویت ایرانی امکان‌پذیر نیست و این آگاهی تاریخی زمانی تحقق می‌یابد که ما قران را افسون زدایی کنیم، از آسمان به زمین فرود آوریم، به این معنی که این کتاب حرف خدا نیست (قران را کی نوشت)، دین (اسلام) را از دولت جدا و شخصی کنیم.

برو به آدرس