لیبرال دموکراسی:

موضوع حقوق یکی از محوری‌ترین شاخص‌های دنیای مدرن است؛ حقوق عرصه‌ای در میان حق دولت و حقوق شهروندان بوده و با ایفای حقوق دوطرفه آن در حلقه واسط قانون‌گذاری، مفهوم دولت و ملت مدرن در جامعه‌ای شکل می‌گیرد. در ایران این پروسه مدرن با استقرار مشروطیت به وجود آمد و در دوران رضاشاه پهلوی، به‌صورت نهادهای اجرایی، تدوین قوانین مدنی و تحقق ملت مدرن ایران، تحقق‌یافته است. با این پروسه هم مفهوم مدرن ملت ایران پدید آمد و هم ایران دارای دولت ملی گردید.

برو به آدرس