لیبرال دموکراسی:

همان‌طور که از نام کنگره معلوم است، بیشترین و محوری‌ترین اهداف آینده مبارزاتی حزب در آینده بر پایه ایران‌گرایی گذاشته‌شده؛ درواقع حزب بیش از گذشته و در تقویت روحیه ملی‌گرایی آزادی‌خواهانه‌ای که اساس و پایه اصلی تشکیل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و چراغ راه مبارزات سیاسی و فعالیت‌های فرهنگی و دیپلماتیک حزب است، مسئله ایران‌گرایی را در چشم‌انداز فعالیت‌های آتی خود قرار داده است.

برو به آدرس