سازمان حقوق بشر ایران:

فایل صوتی دفاع نوید افکاری در دادگاه:

نوید می‌گوید: مگر فیلم و مدرک ندارید؟ من و شکات هم باید ببینیم!

قاضی: من باید مطمئن شوم تا با خیال راحت طناب دار را به گردنت بیاندازم.

نوید: شما ببینید کافی است؟

قاضی: تشریفات است؛ امکاناتش فراهم نشده، ضبط نشده  >>> اینجا بشنوید

برو به آدرس