لیبرال دموکراسی:

اما چه تفاوتی میان فیلسوف و انسان معمولی غیر فیلسوف وجود دارد؟ تفاوت این است: انسان عادی با افکاری که از خانواده و محیط و فرقه‌اش دریافت کرده به‌عنوان حقایق مطلق برخورد می‌کند بلکه حتی آن‌ها را می‌پذیرد و در آغوش می‌گیرد و حتی برای لحظه‌ای به ذهنش هم خطور نمی‌کند با آن‌ها درگیر بشود؛ اما فیلسوف برعکس عمل می‌کند: او همه افکاری را که از خانواده و کودکی و کلیسا و مسجد و... دریافت کرده یکایک بررسی می‌کند. آنچه مشخص می‌شود به کارش می‌آید آن را نگه می‌دارد و آنچه معلومش شود که خطاست آن را رد می‌کند و از آن فاصله می‌گیرد حتی اگر برایش هزینه داشته باشد

برو به آدرس