piyalechi.com:

روی دیگر سکه‌ی بدسوادی البته همانا توهم دانایی است که آن را، و اینکه چگونه آن عنصر به آسیب وطن انجامید و اینکه ایران متاسفانه هنوز دارد از آن زجر می‌کشد، مزدک بامدادان عزیزتر از جانم با قلم بی‌نظیر پرتوانش به متن آورد و من بدون اجازه‌اش روخوانی‌ کردم. باشد که ببخشایدم...

 

برو به آدرس