لیبرال دموکراسی:

در این میان، کُرونا به نماد مبارزه‌ی دائمی بین سنت و مدرنیته نیز تبدیل‌شده. درحالی‌که مذهبی‌های افراطی و خرافاتی و روحانیون مرتجع حاضر نیستند به توصیه‌های دانش پزشکی و بیولوژی تن بدهند، شاهزاده رضا پهلوی که نماینده‌ی خاندانی است که ایران را از دوران سیاه قاجار وارد جهان روشن دانش و تجدد کرده، تاکنون در دو بیانیه ضمن سپاسگزاری از پزشکان و پرستاران، مردم را فراخوانده تا با همبستگی و رعایت توصیه‌ی کارشناسان و متخصصان از جان خود و خانواده‌ محافظت کنند تا این بلا نیز از سر ایران دور شود. بلایی که بند ناف‌اش به‌نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های سودجویانه و ضدمردمی، ضدایرانی و ضدبشری آن وصل است. این حقیقت را گزارش‌های متعدد کیهان لندن در همین شماره و همچنین در وب‌سایت آن به‌طور مستند ثابت می‌کنند.

برو به آدرس