piyalechi.com:

دوستان، نوش...
 
مژده روزگاران را دهید که دیگر لازم نیست در فکر و امید یک "رنسانس اسلامی" ذهنمان را سر کار داشته و نگه داریم، چرا که چیزی که یهو از درون پوک و خالی می‌شود و معنی می‌بازد، دیگر «رنسانس» ندارد که!!!... بخدا جایش هست داریوش بندی را در این مایه به «رهایی» اضافه کند: دین پوکیده، رنسانس نداره... 
 
بله اصلا از بیخ تمام شد داستان و ماجرای خود آن شری که اسلام نام دارد و در حقیقت جز تخلف کپی رایتی یهودیت و مسیحیت نیست که می‌گویند آقای محمد نام کاریزماتیک مثل قطب زاده خوش صحبتی که خیلی دوست داشت مرد گنده و بالغ هرشب تنگ بغل پسرعموش بخوابه مردم دنیا را با آن سر کاری گذاشت که یک و نیم هزاره است که از هر کرونایی کره زمینیان را کشنده‌تر بوده...
 
داستانش تمام شد مثل آن موقع که که پسرکی انگشت نشانه رفت و گفت

 

برو به آدرس