Shahgon:

«سایه آسوریک» اولین دفتر شعر مریم رییس داناست که تابستان ۱۳۹۷ موسسه انتشارات نگاه آن را منتشر کرده است: با مضامین عشق، تعهد اجتماعی، جست و جوی معنای زندگی و انسان، و نیز سویه های عمیق وطن پرستی.

قفلی بر دهان
خواسته بودی زندگی را سرود کنی،
قفلی زدند بر دهانت
سنگین تر از تمام هیاکل شب

هنر را تلفظ کردی وُ شعر را خوراک

خسته بودی
برای گذر از خستگی
باید می بخشیدی
یا خود را یا زندگی را
و تو،
زندگی را بخشیدی
به دلقک ها به کمدین ها
به کاسب ها به رییس جمهورها
به فرماندهان جنگ به روشنفکران
و به تمام آنهایی که برای ماندن می جنگند
و تو،
عاریتی هستی بر این جهان.

پنج شعر از سایه آسوریک در شهرگان.

 

برو به آدرس