وبلاگ Dalghal.Irani:

این شکلش
 
محمود احمدی نژاد سه نوع هوادار دارد:

1- مذهبیون بسیار قشری و متحجر معتقد به ظهور عنقریب امام زمان و عدالت او و پایان جهان!

2- هواداران سکولار و مدرن سلبی احمدی نژاد که معتقدند طرفداری صوری از این پیامبر زمان باعث تضعیف روحانیان حاکم بر ایران شده و امیدوارند جمهوری اسلامی با خرابکاری ها و اختلافات هیئت حاکمه فرو بپاشد.

3- هوادارانی که هم سکولار و مدرن و تحصیلکرده هستند و هم از احمدی نژاد بعنوان یک پدیده از داخل "جمهور مردم" و با توجه به تحصیلات و خاستگاه طبقاتی او که دانشگاه و دانش جدید است او را یک لیبرال بالفعل می دانند که در حال فروپاشاندن الیگارشی سنتی و روحانی متحجر و پیشا مدرن و در نتیجه ایجاد دولت و حکومتی لیبرال دموکرات است....

این هم حرفش:
احمدی نژاد گفت که تحریم ها سنگین است. اما ما از این مرحله عبور خواهیم کرد. و بعد از عبور از این مرحله طی 4، 5 سال به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهیم شد. (نقل به مضمون)....

 

برو به آدرس