عصر ایران:

1.    بسیار کم حرف می‌زند چون کار و فعالیت به او فرصت حرف زدن نمی‌دهد؛ 
2.    وقتی با مشکلی روبرو می‌شود، دیگران را سرزنش نمی‌کند؛ 
3.    به ندرت در رانندگی بوق می‌زند؛

برو به آدرس